top of page

Salstentamina under coronaepidemin - så funkar det

Det är nog ingen som vid det här laget har missat den rådande pandemin i världen och hur den påverkat bland annat studierna på KTH. Den senaste tiden har det även rådit en debatt gällande huruvida det är rimligt att ha salstentamen eller ej inom kurserna. På sin hemsida skriver KTH följande:

“Examination kommer ske både på campus och digitalt. I första hand ska det ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination eller skriftlig digital examination med kameraövervakning (Zoom). Dessa kommer endast genomföras om det är motiverat av lärandemål på kursen i kombination med antalet studenter.”

Trots att examination i huvudsak ska genomföras på distans, skrivs det fortfarande ett flertal tentor fysiskt på plats. Detta har föranlett kritik från studenter, som bland annat menar att det inte är garanterat att sjuka studenter stannar hemma vid viktiga examinationsmoment. Vissa menar även att tillämpningen av riktlinjerna är för godtyckliga när det kommer till vilka kurser som examineras på plats. ESSET har därför ställt några frågor till Leif Kari, vice-rektor för utbildning på KTH, för att försöka få lite mer klarhet i det hela.


Hur kom man fram till att tentamen ska kunna hållas både på distans och på plats?

“Med anledning av pandemin och i avsikt att minska smittspridning beslutades att KTH ska vara restriktiva med salstentamina och de bara ska hållas om det är motiverat av pedagogiska skäl. Sådana skäl kan vara att kursens lärandemål omfattar faktakunskaper eller procedurella färdigheter (såsom problemlösningsförmåga) som individuellt enbart kan examineras genom uppgifter med entydiga väldefinierade lösningar i övervakade salsmiljöer.”


Vem är det som får avgöra om det är rimligt eller ej att ha en salstentamen?

“Beslut om genomförande av salsexamination fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av grundutbildningsansvarig. I praktiken handhar grundutbildningsansvarig dispensansökan från examinatorerna och bollar med vicerektor och andra grundutbildningsansvarig vid behov. Detta eftersom samtliga grundutbildningsansvariga tillsammans med vicerektor för utbildning och andra närvarande på våra möten har diskuterat fram principerna för när salstentamen kan vara pedagogiskt motiverat.”


Enligt riktlinjerna på hemsidan utgås det från att studenterna kommer ta sitt eget ansvar och stanna hemma om de är sjuka. Men efter att ha dels pratat med olika studenter, men även läst en del diskussioner inom olika forum för KTH-studenter, har det blivit tydligt att en del kommer gå och skriva sina salstentor även om de är sjuka. I vissa fall kan det även vara så att just den salstentamen är det som avgör huruvida studenten får behålla sin studentbostad. Hur ställer ni er till detta?

“Vi uppmanar och förutsätter att studenterna tar sitt ansvar och inte går till tentamen om de är sjuka eller uppvisar symtom. KTH erbjuder fler tentatillfällen just av den anledningen.”Esset har sökt THS chefer för utbildningsinflytande för en kommentar.


Regina Rutegård

Skribent


Comentarios


Annons

Annonsera med ESSET

Senaste artiklarna

Annons

bottom of page